Fjalor frengjisht shqip per fillestare

Posted on by

Fjalor frengjisht shqip 

la hache sopatë
le hareng herangë (lloj peshku)
le haricot fasule
l’ herbe bar
le hérisson iriq
le hérisson de mer iriq deti
l’ héritier trashëgimtar
le héros hero
le hêtre ah
l’ heure orë
l’ hirondelle dallëndyshe
l’ hiver dimër
le homard karavidhe
l’ homme burrë
l’ homme njeriu
l’ honneur nder
la honte turp
l’ hôpital spital
l’ horloge orë
l’ huile vaj
l’ huître gocë deti